Email: apoholski@jumelages.org.pladres do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii Eurojumelages od 1995 r.
ronika
19 Listopada - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - Gorzów Wlkp.
2011
Na podstawie ……… Statutu naszego stowarzyszenia upływ kandencja władz pochodzących z
wyboru,.
W związku z powyższym na stronie kandydaci będązaprezentowani
Jednocześnie informuję, że zgodni z par. …. Statuytu bierne prawo wyborcze ma .....
Zachęcam wszystkich członków i
Projekt Sympatyków zachęcam do złlżenia deklaracji i czynnego udziału w dziłąanicach Naszego
Stowarzy
Główne cele Zgromadzenia Ogólnego Członków sprawozdawczo-wyborczego (oprócz
wyborów Nowych władz Stowarzyszenia) to m.in. projekty zmian w Statucie
Zminay podzielic można na fundamentalne i kosmetyczne/porządkujące
Do fundamentalnych zaliczamy
1. Zmiana nazwy
2. Zmiana logo Stowarzyszenia
3. Zmiany dotyczące liczby członków Władz Stowarzyszenia i długości ich kadencji
4. Uporządkowanie zapisów regulujących zasady współpracy organów Stowarzyszenia
Zmiany mniejszej wagi wprowadzają porządek treści Statutu i dostosowują jego treśc do
przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 29 poz. 104 z późn. zm.)
Projekt zmian w Statucie wraz z uzasadnieniem został rozesłany członkom Stowarzyszenia
pocztą elektroniczną i omówiony w trakcie Zgromadzenia
Sekretarz Adam Poholski