Email: apoholski@jumelages.org.pladres do korespondencji: Jagiellończyka 4, 66-400  Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages
Członek europejskiej Unii Eurojumelages od 1995 r.
ronika
19 Listopada - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - Gorzów Wlkp.
2011
Decyzją Rady Administracyjnej z dn. 27.09.2011 r. termin Zgromadzenia Ogólnego Członków
sprawozdawczo-wyborczego gorzowskiej TBWE Jumelages Sekcja w Gorzowie Wlkp. został ustalony na
dzień 19 listopada 2011 r. (sobota) -  godz. 15:00; Restauracja Komoda (dawna Karczma Słupska),
ul. Mieszka I 61 (róg Jagiellończyka), Gorzów Wlkp.
PROJEKT Programu zebrania
Część I
od godz. 14:00 - rejestracja uczestników i wydawanie kart do głosowania
15:00 - rozpoczęcie zebrania; przyjęcie porządku obrad
Sprawozdanie Rady Administracyjnej; Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującej Radzie Administracyjnej (jawne)
Omówienie projektów zmian w Statucie i głosowanie (jawne)
Zgłaszanie i rejestracja kandydatów do nowych Władz Stowarzyszenia
Wybór komisji skrutacyjnej
Głosowanie nad wyborem Rady Administracyjnej (tajne)
ok. 17:00 - przerwa kawowa;
ok. 17:30 - Wznowienie obrad
Ogłoszenie wyników wyborów Rady Administracyjnej
Wybory Komisji Rewizyjnej (tajne)
Uchwalenie regulaminu Rady Adminitracyjnej i Komisji Rewizyjnej
Ogłoszenie wyników wyborów Komisji Rewizyjnej
Przedstawienie planu pracy na rok 2012
Zgłaszanie wniosków, dyskusja i głosowania
ok. 19:00 Zakończenie zebrania
część II
ok. 19:00 do 2:00 Kolacja i zabawa przy muzyce
Sekretarz Rady Administracyjnej Sekcji Adam Poholski