Spotkanie Zarządów Sekcji Jumelages Poczty Polskiej Warszawa 25-26 listopada 2005 r.

PROGRAM SPOTKANIA

25 listopada - Spotkanie robocze
26 listopada  - Wybory Rady Administracyjnej Federacji Jumelages Poczty Polskiej

________________________________________
Na początek

PROTOKÓŁ
ze Spotkania Zarządów Sekcji Jumelages w Warszawie w dniach 25-26.11.2005

I. UCZESTNICY
Załączona lista obecności przy oryginale protokołu.

II. CEL SPOTKANIA

Celem Spotkania było:

  1. Powołanie organu przedstawicielskiego do kontaktów z Dyrektorem Generalnym Poczty Polskiej i wybór jego nazwy.

  2. Ustalenie nazwy organu przedstawicielskiego (Federacja).

  3. Wybór składu osobowego Rady Administracyjnej Federacji.

  4. Upoważnienie przewodniczącego Rady Administracyjnej Federacji do podjęcia działań w celu rejestracji Federacji w KRS w mieście stołecznym Warszawa.

III. PRZEBIEG SPOTKANIA

1.      W dniach 25-26 listopada 2005 r. w siedzibie CER Warszawa odbyło się zebranie robocze Zarządów Sekcji Jumelages, działających w Poczcie Polskiej.

2.      Przewodniczącym Zebrania wybrany został w drodze głosowania kol. Mieczysław Bulera – Sekcja Jumelages w Gorzowie Wlkp.

3.      Przeprowadzono dyskusję na temat wyborów (składu ilościowego i osobowego) Rady Administracyjnej Federacji.

4.   Omówiono potrzebę ustalenia osoby będącej stałym przedstawicielem Dyrektora Generalnego w zakresie kontaktów z Radą Administracyjną Federacji.

5.     Koledzy z sekcji gorzowskiej zaprezentowali stronę internetową www.jumelages.org.pl i omówili zasady współpracy z pozostałymi Sekcjami Jumelages w tym zakresie.

6.      Przeprowadzono wybory Rady Administracyjnej Federacji.

IV. WNIOSKI KOŃCOWE:

W drodze głosowania ustalono 9-osobowy skład Rady Administracyjnej Federacji w osobach:

Renata Felska, Grażyna Słoma – Gdańsk,
            Mieczysław Bulera, Adam Poholski - Gorzów Wlkp.,
            Jadwiga Kubicka – Koszalin,
            Grażyna Brzóska, Marek Gierula – Lublin,
            Anna Ziomek- Zabrze,
            Renata Mrozowska – Zielona Góra.

W drodze głosowania Rada Administracyjna Federacji dokonała wyboru spośród własnego grona na funkcje:
            1.      Przewodniczącego: Mieczysław Bulera – Gorzów Wlkp.
            2.      Zastępcy przewodniczącego: Grażyna Brzóska – Lublin
            3.      Sekretarza: Adam Poholski – Gorzów Wlkp.
            4.      Skarbnika: Grażyna Słoma – Gdańsk   
Członków Rady w osobach:
            5.      Anna Ziomek
            6.      Jadwiga Kubicka
            7.      Marek Gierula
            8.      Renata Felska
            9.      Renata Mrozowska

Przewodniczący zebrania zobowiązał Sekcje do przesłania do końca listopada br. pod adresem przewodniczącego Federacji:
            -
         sprawozdań z wykonanych zadań za rok 2005,
            -
         programów na 2006 rok, z kosztorysem,
            -
         informacji o posiadanych środkach.

 

Termin następnego posiedzenia roboczego Rady Administracyjnej Federacji Jumelages Poczty Polskiej ustalono na drugą dekadę miesiąca marca 2006 w Nałęczowie. Do zorganizowania posiedzenia w Nałęczowie zobowiązała się Przewodnicząca Sekcji Jumelages w Lublinie – kol. Kazimiera Włodarczyk.

  Przewodniczący Zebrania: Mieczysław Bulera

  Protokołował: Adam Poholski
  ________________________________________
  Na początek