ZAPROSZENIE                PROTOKÓŁ                  SEKCJE
Spotkanie w CER Warszawa 12-13 czerwca 2005 r.

ZAPROSZENIE

 Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej

  DEPARTAMENT SPRAW PUBLICZNYCH

  I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dotyczy: organizacji spotkania wszystkich Sekcji Jumelages w Warszawie w dniach 12 – 13.06.2005 roku.

                                                                                            

Wychodząc naprzeciw licznym postulatom płynącym z poszczególnych Sekcji Federacji Jumelages działającej przy Poczcie Polskiej sugerującym konieczność bezpośredniego kontaktu, uprzejmie zapraszam Panią/Pana na spotkanie reprezentantów Federacji z przedstawicielem Dyrektora Generalnego, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Ekspedycyjno- Rozdzielczym ul. Łączyny 8 w dniach 12 – 13 czerwca 2005 roku.

Planowany porządek spotkania:

* 12 czerwiec 2005 roku

- przyjazd przedstawicieli Sekcji Jumelages do CER i zakwaterowanie – do  godz. 18.00

- kolacja – godz. 18.30

- spotkanie przedstawicieli Sekcji Jumelages (we własnym gronie), omówienie spraw organizacyjnych – godz. 19.00

* 13 czerwca 2005 roku

- śniadanie – godz. 8.00

- spotkanie reprezentantów Federacji Jumelages  z przedstawicielem Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej – godz. 9.30

- obiad – godz. 13.00

Nocleg, posiłki oraz sala, w której będzie się odbywało spotkanie zostanie zabezpieczone i opłacone z funduszy Dyrekcji Generalnej. Pobyt uczestników spotkania w dniu 13 czerwca nastąpi w ramach delegacji służbowej.

dEPARTAMENT SPRAW PUBLICZNYCH
I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
00-940 Warszawa.
PL. Małachowskiego  2
  tel. (0-22) 6565416
fax. (0-22) 8263197
 

________________________________________
Na początek

 PROTOKÓŁ z Zebrania Zarządów Sekcji JUMELAGES w dniach 12-13.06.2005

I. UCZESTNICY:

    Załączona lista obecności przy oryginale protokołu.

Lp.

Nazwisko i imię

Jednostka PP

Lp.

Nazwisko i imię

Jednostka PP

 1.

PAWLACZYK Adam

DOP Gdańsk

 9.

KUBICKA Jadwiga

RUP Koszalin

 2.

OLEJKO Radosław

DOP Gdańsk

10.

WŁODARCZYK Kazimiera

RUP Lublin

 3.

WOŹNICA Monika

DOP Katowice

11.

BRZÓZKA Grażyna

RUP Lublin

 4.

FUJAREWICZ Aleksandra

DOP Katowice

12.

ZIOMEK Anna

RUP Zabrze

  5.

BULERA Mieczysław

RUP Gorzów Wlkp.

13.

ZIOMEK Kazimierz

RUP Zabrze

 6.

PLUSKOTA Jan

RUP Gorzów Wlkp.

14.

ADAMCZAK Dorota

RUP Zielona Góra

 7.

BŁONIARZ Halina

RUP Kielce

15.

KLIMKOWSKA Anna

DOP Olsztyn

 8.

KULCZYKOWSKA Barbara

RUP Kielce

 

 

 

II. USTALENIA

1. W dniach 12-13 czerwca 2005 r. w siedzibie CER Warszawa odbyło się Zebranie Zarządów Sekcji JUMELAGES, działających w niżej wymienionych jednostkach Poczty Polskiej*:

DOP Gdańsk                   – 2 osoby

RUP Koszalin                  – 1 osoba

 DOP Katowice                – 2 osoby

RUP Lublin                      – 2 osoby

DOP Olsztyn                    – 1 osoba

RUP Zabrze                     – 2 osoby

RUP Gorzów Wlkp.         – 2 osoby

RUP Zielona Góra            – 1 osoba

 RUP Kielce                      – 1 osoba

 

2. Przewodniczącym Zebrania wybrany został w drodze głosowania Kol. Mieczysław Bulera – Sekcja JUMELAGES w Gorzowie Wlkp.

3. Celem Zebrania w dniu 12 czerwca 2005 r. było:

1)      Omówienie dotychczasowych działań oraz realizacji programów i planów pracy w okresie od początku istnienia każdej Sekcji.

2)      Przegląd sytuacji prawnej poszczególnych Sekcji (rejestracja w KRS).

3)      Zabezpieczenie środków finansowych na realizację programów działalności w 2005 r.

4)      Ustalenie formuły organizacyjnej stowarzyszenia łączącego funkcjonujące Sekcje – federacja lub inna nazwa.

5)      Sformułowanie działań organizacyjnych dotyczących formalnego powołania organu przedstawicielskiego JUMELAGES, działającego w Poczcie Polskiej.

6)      Sformułowanie wystąpienia do pracodawcy tj. Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej o dotację finansową dla poszczególnych Sekcji w 2005 r. zgodnie z ustalonymi programami działania.

4. W dniu 13 czerwca 2005 r. w naradzie roboczej aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w osobach:

1)      Pan Władysław Grabowski  - Departament Spraw Publicznych i Funduszy Europejskich

2)      Pan Andrzej Pasiak             - Departament Spraw Publicznych i Funduszy Europejskich

 Przedstawiciele Dyrektora Generalnego:

1)      Zapoznani zostali z programami działania poszczególnych Sekcji JUMELAGES w Poczcie Polskiej.

2)      Zapoznani zostali z sytuacją finansową  poszczególnych Sekcji JUMELAGES w Poczcie Polskiej.

3)      Przekazali stanowisko Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w całości popierające działalność ruchu JUMELAGES na płaszczyźnie krajowej i europejskiej.

4)      Poinformowali o działaniach Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej włączających ruch JUMELAGES w strukturę i plany działań Poczty Polskiej w zakresie międzynarodowym.

5)      Złożyli zapewnienie wspierania finansowego przez  Dyrektora  Generalnego – Sekcji JUMELAGES działających w Poczcie Polskiej.

III. WNIOSKI KOŃCOWE:

W trakcie narady roboczej zebrani ustalili i udzielili upoważnienia Sekcji JUMELAGES w Gorzowie Wlkp. do następujących działań:

1)      Przekazanie zaległych składek członkowskich za 2004 i 2005 r. do Unii Międzynarodowej JUMELAGES PTT w Paryżu.

2)      Zorganizowanie w m-cu październiku 2005 r. spotkania Zarządów Sekcji JUMELAGES w Poczcie Polskiej celem powołania organu przedstawicielskiego do kontaktów z Dyrektorem Generalnym Poczty Polskiej.

3)      Ponowienia,  w imieniu wszystkich Sekcji JUMELAGES, wniosku do Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej o przyznanie darowizn finansowych przeznaczonych na działalność statutową w 2005r.

  
 

Przewodniczący Zebrania: Mieczysław Bulera
Protokołował: Jan Pluskota                                                                               

________________________________________
Na początek   

 Sekcje Jumelages działające przy Poczcie Polskiej

SEKCJA*

Liczebność

SEKCJA*

Liczebność

DOP Gdańsk

30

RUP Lublin

60

RUP Gorzów Wlkp.

240

DOP Olsztyn

14

DOP Katowice

15

RUP Zabrze

22

RUP Kielce

50

RUP Zielona Góra

60

RUP Koszalin

45

 

 

*) nazewnictwo sekcji zgodne z wpisami w KRS, liczba członków sekcji według stanu na 01.06.2005 r.
 

Na początek
________________________________________