W sobotę 04 grudnia 2021 r. - o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Jagiellończyka 4, w budynku Poczty Polskiej odbędzie się Zgromadzenie Ogólne sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. W części merytorycznej Rada Administracyjna zaprezentuje działalność stowarzyszenia w roku 2020-2021 i plany działania na rok 2022 W drugiej części zebrania uczestnicy wezmą udział w II turnieju gry w Kręgle EuroJumelages/ Startowe 10 zł/os.
Stowarzyszenie EuroJumelages Jagiellończyka 4 66-400 Gorzów Wlkp NIP: 599-316-14-77
Zgromadzenie Ogólne sprawozdawczo-wyborcze członków EJ Gorzów Wlkp.
W sobotę 04 grudnia 2021 r. - o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Jagiellończyka 4, w budynku Poczty Polskiej odbędzie się Z g r o m a d z e n i e O g ó l n e s p r a w o z d a w c z o - w y b o r c z e S t o w a r z y s z e n i a
Zgromadzenie Ogólne sprawozdawczo-wyborcze członków EJ Gorzów Wlkp.
Stowarzyszenie EuroJumelages Jagiellończyka 4 66-400 Gorzów Wlkp NIP: 599-316-14-77
Stowarzyszenie EuroJumelages